JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor

sudny-exekutor-bratislava
Exekútorský úrad


Pri výkone funkcie súdneho exekútora sa opieram o profesionalitu, moje doterajšie dlhoročné skúsenosti z pôsobenia  vo  funkcii  súdneho  exekútora  a odborné  právne  znalosti  aj z titulu doktorandského  pôsobenia  na  Právnickej  fakulte  UK  v Bratislave, ktoré sú predpokladom pre úspešné vykonávanie exekúcie aj pri náročných a právne komplikovaných pohľadávkach a efektívne uspokojenie nárokov oprávnených.

Pri svojej práci sa snažím riešiť konfliktné situácie korektne s východiskom pre najvhodnejšie riešenia smerujúce k vymoženiu pohľadávky. Cieľom exekučnej činnosti vykonávanej mojim úradom je, aby sme oprávnenému poskytli kvalitnú právnu ochranu jeho nárokov s dôrazom na rýchle, hospodárne a efektívne dosiahnutie uspokojenia pohľadávky. Exekútorský úrad pozostáva z mladého, dynamického kolektívu pracujúceho veľmi profesionálne, zodpovedne a ktorý na vzniknutú situáciu reaguje promptne.

Verím, že k snahe poskytovať oprávneným v exekučných konaniach kvalitné služby súdneho exekútora prispeje aj skutočnosť, že exekútorský úrad so sídlom v historickom centre Starého mesta Bratislavy disponuje najmodernejšou informačnou technológiou a kancelárskou technikou, vrátane softvérového vybavenia schopného spracovať a odoslať veľký objem agendy.